PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE SKLEP Z DNIEM 8 WRZEŚNIA 2019 ROKU ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. PROSIMY O SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VIPDELIKATESY.PL

 
 

I Postanowienia ogólne

 

1.  Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vipdelikatesy.pl jest Aleksandra Andrzejewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Vipdelikatesy.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 58/62 m. 1517, 00-866 Warszawa, NIP: PL5272815552, REGON: 367914425, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

2.  Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.vipdelikatesy.pl jest sprzedaż detaliczna towarów żywnościowych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.  Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.vipdelikatesy.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.

4.   Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.vipdelikatesy.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową. 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II Definicje

 

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.vipdelikatesy.pl

3. SPRZEDAWCA – Katarzyna Andrzejewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Vipdelikatesy.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 58/62 m. 1517, 00-866 Warszawa, NIP 5272815552, REGON 367914425, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego

5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.vipdelikatesy.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży

6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.vipdelikatesy.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.vipdelikatesy.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

III Rejestracja

 

1.     Rejestracja w sklepie internetowym www.vipdelikatesy.pl  jest dobrowolna i bezpłatna.

2.     W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.    Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a.     Imię

b.     Nazwisko,

c.      E-mail,

d.     Hasło,

e.     Adres (ulica, nr domu / lokalu),

f.       Miejscowość,

g.      Kod pocztowy,

h.     Kraj,

i.       Numer telefonu,

j.       Nazwę adresu.

4.     Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać datę urodzenia, nazwę swojej firmy oraz dodatkowe informacje.

5.     W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6.    W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznego poinformowania o tym  Sklepu.

 

IV Zamówienia

 

1.     Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2.    Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3.     Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4.    Rejestracja jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.vipdelikatesy.pl.

5.     „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

6.    Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

7.     Mięsa sprzedajemy jako produkty zmiennowagowe, których końcowa waga oraz cena może zostać ustalona dopiero w momencie skompletowania zamówienia. Dlatego też łączna wartość zamówienia wyświetlana w wirtualnym koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia jest jedynie wartością szacunkową. Po skompletowaniu zamówienia otrzymacie Państwo wiadomość z informacją na temat ostatecznej wartości zamówienia, dokładnej wadze i cenie produktów, wraz z kosztami dostawy.

8.     Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

Prosimy zajrzeć do zakładki "Jak zamawiać"

 

V Sposób płatności

 

1.     Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2.     Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a.     przedpłata na konto bankowe,

b.     przedpłata online kartą płatniczą bądź kredytową,

c.      płatność gotówką przy odbiorze towaru.

3.      Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

26 1240 1037 1111 0010 7536 4428

4.  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

5.  Przy dokonaniu płatności za złożone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Sklep.

6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI Realizacja dostawy

 

1.   Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, za pośrednictwem firmy kurierskiej zapewniającej kontrolę temperatury przewożonego towaru (jeżeli zamówiony towar tego wymaga). W przypadku zamówień hurtowych oraz zamówień i dostaw artykułów świeżych możliwy jest także inny, uzgodniony indywidualnie ze Sprzedawcą, sposób dostawy.

2.   Dostawy zamówień odbywają się na terenie Warszawy i okolic w promieniu do 25 km od centrum Warszawy. Możliwa jest dostawa w inne miejsca na terenie Polski, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.

3.   Sklep pobiera stałą opłatę za dostawę zamówienia na terenie Warszawy i okolic w promieniu do 25 km od centrum Warszawy w wysokości 20 zł brutto. W przypadku dostawy poza teren Warszawy i okolic koszt dostawy uzgadniany jest indywidualnie.

4.  Dostawy są realizowane w każdy wtorek i w każdy piątek w godzinach 9:00 – 20:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy zamówienia nie są przyjmowane do realizacji.

5.  W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty i dostawy we wtorek, Sklep realizuje te zamówienia, za które jest w stanie stwierdzić dokonanie płatności przez Klienta, najpóźniej do godziny 12:00 w poniedziałek.

6.  W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty i dostawy w piątek, Sklep realizuje te zamówienia, za które jest w stanie stwierdzić dokonanie płatności przez Klienta, najpóźniej do godziny 12:00 w czwartek.

7.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

8.  Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

9.   Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.)

Prosimy zajrzeć do zakładki "Jak zamawiać"

 

VII Reklamacje

1.  W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy.

2.   W przypadku zakupu towaru żywnościowego, Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:

2.1   w terminie 24 godzin od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a.   oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia; 

2.2 w terminie 24 godzin od dnia otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

3.   Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

4.   W przypadku zakupu towaru innego niż żywnościowy, Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

5.   Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności (24 godziny w przypadku mięs i art. spożywczych).

6.   Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7.   W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru.

8.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

9.   W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10.  W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a.  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

b.  korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

VIII Gwarancja

 

1.     Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.     Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

3.     Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

IX Zwroty

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie (14) czternastu dni (produkty świeże – 24 godziny) od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@vipdelikatesy.pl bądź też listownie na adres:

            Vipdelikatesy.pl Aleksandra Andrzejewska

ul. Żelazna 58/62 m. 1517, 00-866 Warszawa

2.     W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

3.     Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

4.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a.     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

b.     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c.      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d.     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e.     dostarczania prasy;

f.       usług w zakresie gier hazardowych.

g.   rozporcjowania towaru (dot. Mięs)

h.   wyrzucenia etykiet (dot. Mięs)

5.     Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

 

X Polityka prywatności

 

1.    Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2.   Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.  Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4.   Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5.   Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

6.   Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7.   Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@vipdelikatesy.pl  lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

            Vipdelikatesy.pl Aleksandra Andrzejewska

ul. Żelazna 58/62 m. 1517, 00-866 Warszawa

 

XI Polityka cookies

 

1.   Sklep internetowy www.vipdelikatesy.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2.  Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3.     Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4.     Sklep internetowy www.vipdelikatesy.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a.     stałe,

b.     analityczne,

c.      zewnętrzne.

 

XII Postanowienia końcowe

 

1.   Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

2.   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

4.     Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a.     telefon komórkowy: 511 894 500,

b.     telefon komórkowy: 792 510 154,

c.      e-mail: biuro@vipdelikatesy.pl,

d.     pisemnie na adres: Vipdelikatesy.pl Aleksandra Andrzejewska, ul. Żelazna 58/62 m. 1517, 00-866 Warszawa

5.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Niniejszy Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6.  Nazwa sklepu internetowego www.vipdelikatesy.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.aktualizacja 09.01.2019 roku

 

Zdjęcia produktów przedstawione w sklepie mogą się różnić od rzeczywistych opakowań, zależne jest to od producenta, który zmienia opakowania swoich towarów.

 

Śledź nas na Facebooku